Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hoa (Pông Chuẩn)
Số báo danh: 03
Năm sinh: 1990
Quê quán: Hà Nội
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0