No.4 SBD: 09
Điểm bình chọn: 1,405
SBD: 14
Điểm bình chọn: 32,473
SBD: 10
Điểm bình chọn: 40,330
SBD: 04
Điểm bình chọn: 1,436
No.5 SBD: 22
Điểm bình chọn: 1,331
No.6 SBD: 03
Điểm bình chọn: 1,141
No.7 SBD: 07
Điểm bình chọn: 915
No.8 SBD: 20
Điểm bình chọn: 718
No.9 SBD: 17
Điểm bình chọn: 464
No.10 SBD: 21
Điểm bình chọn: 394
No.11 SBD: 18
Điểm bình chọn: 381
No.12 SBD: 05
Điểm bình chọn: 350
No.13 SBD: 13
Điểm bình chọn: 299
No.14 SBD: 06
Điểm bình chọn: 167
No.15 SBD: 02
Điểm bình chọn: 143
No.16 SBD: 12
Điểm bình chọn: 119
No.17 SBD: 11
Điểm bình chọn: 100
No.18 SBD: 16
Điểm bình chọn: 90
No.19 SBD: 15
Điểm bình chọn: 74
No.20 SBD: 24
Điểm bình chọn: 55
No.21 SBD: 19
Điểm bình chọn: 54
No.22 SBD: 23
Điểm bình chọn: 26
No.23 SBD: 01
Điểm bình chọn: 5
No.24 SBD: 08
Điểm bình chọn: 1