No.4 SBD: 09
Điểm bình chọn: 1,394
SBD: 10
Điểm bình chọn: 10,358
SBD: 14
Điểm bình chọn: 11,297
SBD: 04
Điểm bình chọn: 1,435
No.5 SBD: 22
Điểm bình chọn: 1,280
No.6 SBD: 20
Điểm bình chọn: 707
No.7 SBD: 17
Điểm bình chọn: 460
No.8 SBD: 21
Điểm bình chọn: 394
No.9 SBD: 18
Điểm bình chọn: 381
No.10 SBD: 05
Điểm bình chọn: 335
No.11 SBD: 13
Điểm bình chọn: 298
No.12 SBD: 07
Điểm bình chọn: 214
No.13 SBD: 06
Điểm bình chọn: 167
No.14 SBD: 02
Điểm bình chọn: 141
No.15 SBD: 12
Điểm bình chọn: 117
No.16 SBD: 11
Điểm bình chọn: 100
No.17 SBD: 16
Điểm bình chọn: 90
No.18 SBD: 15
Điểm bình chọn: 74
No.19 SBD: 24
Điểm bình chọn: 54
No.20 SBD: 19
Điểm bình chọn: 54
No.21 SBD: 03
Điểm bình chọn: 47
No.22 SBD: 23
Điểm bình chọn: 21
No.23 SBD: 01
Điểm bình chọn: 5
No.24 SBD: 08
Điểm bình chọn: 1