Họ và tên: Nguyễn Đặng Thanh Tuyền
Số báo danh: 16
Năm sinh: 2001
Quê quán: TP HCM
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0